Kronika Budowy


Pomysł podjęcia inicjatywy pobudowania w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego zrodził się jesienią 2009 roku po szczęśliwym zakończeniu budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, który wzniesiono przy Placu Wiosny Ludów.

Wiele znaczących osobistości  zachęcało dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do  podjęcia kolejnego pomysłu, aby upamiętnić wybitnego Polaka. Propozycję przyjęliśmy z rezerwą. Wiemy bowiem jak trudno pozyskać środki finansowe na realizację takiego  wielkiego przedsięwzięcia.. Na początku każdej inicjatywy wielu ją popiera, ale kiedy dojdzie do zbiórki funduszy, to już to poparcie jest nieco skromniejsze.

Przed świętami Bożego Narodzenia 2009 oraz zbliżającej się 91 rocznicy  wybuchu Powstania Wielkopolskiego, postanowiliśmy rozpocząć działania, aby w Poznaniu powstał pomnik I premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego.

Mamy w Poznaniu chór nauczycielski im. Jana Paderewskiego, Akademię Muzyczną noszącą Jego imię oraz jest VI Liceum Ogólnokształcące mające także imię I. J. Paderewskiego.
             
W Poznaniu wsparło tą inicjatywę Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Bo to Ignacy Jan Paderewski jadąc w grudniu 1918 roku z Gdańska do Warszawy wybrał się poprzez Poznań z myślą by wskrzesić u Poznaniaków i Wielkopolan elementy patriotyczne. I to mu się udało. Już następnego dnia, 27 grudnia 1918 roku rozpoczął się zryw powstańczy.
             
W styczniu 2010 roku, po konsultacji z wieloma kolegami z Towarzystwa oraz z innych patriotycznych środowisk Prezydent Towarzystwa dr Marian Król podjął decyzję, aby przedstawić naszą inicjatywę Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Wożniakowi. W tych działaniach wspierał nas Edmund Dudziński, który od 8 lat wciela się w I.J. Paderewskiego, w dniu 26 grudnia podczas inscenizacji  podczas przyjazdu Mistrza Paderewskiego do Poznania. Uważaliśmy, że projekt ten powinniśmy realizować wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, oczywiście także przy wsparciu środków finansowych.

Kalendarium

5 lutego 2010 r. O godzinie 13.00 dr Marian Król spotkał się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Wożniakiem. Dr Marian Król zaproponował realizację inicjatywy budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Marszałek Marek Woźniak sugerował, aby tę inicjatywę realizować wspólnie z rektorem Akademii Muzycznej, która nosi imię I. J. Paderewskiego oraz z Prezydentem Miasta Poznania,. Prosił dr Mariana Króla, aby ten przygotował stosowny projekt realizacyjny oraz przeprowadził rozmowę z rektorem AM. Tak to się zaczęło.

Po spotkaniu z Marszałkiem Województwa, dr Marian Król uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. i poinformował członków Zarządu o przeprowadzonych  rozmowach. Informacja ta została przyjęta  entuzjastycznie. Prezes Stefan Barłóg pogratulował inicjatywy. Pomnik chcielibyśmy odsłonić w 95 rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w 2013 roku.

18 lutego 2010 r. Dr Marian Król spotkał się z rektorem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego  prof. Bogumiłem Nowickim w sprawie budowy pomnika patrona tej Uczelni. Prof. Bogumił Nowicki przyjął propozycję z zadowoleniem i wyraził gotowość poparcia inicjatywy budowy pomnika, w sposób w jaki uczelnia może uczestniczyć. Rektor, prof. Bogumił Nowicki sugerował ustawienie pomnika przed frontonem Akademii Muzycznej i Auli Nowej. Tę właśnie lokalizację wskazaliśmy wcześniej, co potwierdziło pełną zgodność.

26 lutego 2010 r. Odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę nr 3/165/2010 w sprawie przygotowań do budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

29 kwietnia 2010 r. Dr Marian Król spotkał się z prezydentem miasta Poznania - Ryszardem Grobelnym, który poparł inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Prezydent Ryszard Grobelny wyraził też wolę uczestniczenia w ścisłym komitecie organizacyjnym budowy pomnika oraz zaoferował wsparcie finansowe w jego budowie, Rozmowę tą dr Marian Król przeprowadził w uzgodnieniu z Markiem Wożniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

28 maja 2010 r. Tego dnia siedzibę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  odwiedził prof. Lech Trzeciakowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W rozmowie z dr. Marianem Królem prof. Lech Trzeciakowski bardzo poparł inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Poinformował, że chętnie włączy się do akcji na rzecz budowy pomnika Paderewskiego w Poznaniu.

28 maja 2010 roku nadal oczekiwaliśmy na sygnał od Marszałka Województwa Wielkopolskiego -  Marka Wożniaka i podpisanie zapowiadanego listu intencyjnego.

11 czerwca 2010 r. Dr Marian Król przygotował i wysłał list do Grzegorza Ganowicza – przewodniczącego Rady Miasta Poznania, z prośbą o podjęcie przez Radę uchwały upoważniającej do lokalizacje pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w przestrzeni miasta Poznania. Poniżej treść tego listu:

Poznań 11 czerwca 2010 r.
L.dz. 161/2010

Szanowny Pan.
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady
Miasta Stołecznego Poznań
w Poznaniu
 
Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku z zamiarem budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, zwracam się z uprzejmą prośba o podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta wyrażającej zgodę  na upamiętnienie tej Wybitnej Postaci w przestrzeni miasta Poznania.
             
Po uzyskaniu zgody Rady Miasta skieruję wniosek do Prezydenta Poznania - w imieniu organizatorów budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego o szczegółową lokalizację pomnika.
             
Według wstępnych ustaleń z rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu pomnik ten może być usytuowany w pobliżu Uczelni Poznańskiej.
             
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w którego imieniu mam zaszczyt skierować niniejszy list do Pana Przewodniczącego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów. Reprezentujemy wspólne wartości patriotyczne, moralne oraz poszanowanie tradycji narodowej i wartości pracy organicznej.
             
Zarząd Towarzystwa wychodząc naprzeciw szeregu społecznym oczekiwaniom i postulatom, podjął w dniu 26 lutego uchwałę o rozpoczęciu przygotowań do budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
             
Budowę pomnika chcielibyśmy realizować wspólnie, ze składek obywatelskich oraz przy wsparciu funduszy samorządowych.
             
Oczekujemy na pozytywna decyzję.

Z poważaniem

/-/Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa.

17 czerwca 2010 r. Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz przekazał informację pisemną do Towarzystwa, w której informował, że przekazał pismo do prezydenta Ryszarda Grobelnego, zgodnie z kompetencją.

29 czerwca 2010 r. Konsul Honorowy Królestwa Holandii dr. Andrzej Gawroński złożył wizytę w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W pełni poparł inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wyraził także chęć materialnego wsparcia tego pięknego przedsięwzięcia.

5 lipca 2010 r. Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król,  wystosował list do prezydenta Ryszarda Grobelnego w sprawie szczegółowej lokalizacji Pomnika. Oto treść tego listu:

Poznań dnia 5 lipca 2010r.

Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie!

W nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy, zwracam się w imieniu inicjatorów budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego o wskazanie szczegółowej lokalizacji dla tegoż pomnika.

Ze strony Towarzystwa oraz rektora Akademii Muzycznej sugerujemy lokalizację pomnika przed siedzibą Akademii  Muzycznej. Nasza Akademia Muzyczna nosi od 1982 roku imię Ignacego Jana Paderewskiego.

Znając Pana Prezydenta życzliwość dla kultury oraz Pana poszanowanie dla  tradycji patriotycznych i narodowych, a także wspieranie społecznych inicjatyw – wierzymy, że wskazanie lokalizacyjne pomnika wybitnego pianisty i polityka, nastąpi tak szybko, jak to przewidują procedury urzędowe.

Z wyrazami szacunku
Dr Marian Król

6 lipca 2010 r. Przekazałem kopię korespondencji dotyczącą pomnika Ignacego Jana Paderewskiego głównemu architektowi miasta Poznania, Andrzejowi Nowakowi.

16 lipca 2010 r. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od dyrektora wydziału urbanistyki i architektury Urzędu Miasta Poznania w sprawie lokalizacji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w przestrzeni publicznej miasta Poznania. W piśmie sugeruje, aby w tym celu zorganizować ogólnopolski konkurs na projekt pomnika.

19 lipca 2010 r. Zastępca prezydenta miasta Poznania - Jerzy Stępień poinformował Towarzystwo, że w najbliższym czasie odbędzie się w Urzędzie Miejskim spotkanie w sprawie budowy pomnika I. J. Paderewskiego, na które przedstawiciele zostaną zaproszeni wraz z innymi współrealizatorami  projektu. Do spotkania nie doszło.

27 grudnia 2010 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego -Marek Wożniak, na konferencji prasowej po uroczystościach związanych z 92. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego poinformował w mediach, że planuje się w 100 lecie wybuchu powstania odsłonić po wybudowaniu pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W projekcie będą uczestniczyć: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Prezydent Poznania, Rektor Akademii Muzycznej i Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

23 lutego 2011 r. Dr Marian Król rozmawiał w Uniwersytecie Ekonomicznym z dr Janem Kulczykiem na temat jego udziału w budowie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Dr Jan Kulczyk podjął rozmowę z zainteresowaniem i wyraził chęć uczestniczenia w realizacji przedsięwzięcia, także w aspekcie finansowym. Upoważnił dr Mariana króla do stosownych rozmów ekonomicznych z  Jarosławem Sroką, jednym z członków zarządu Kulczyk Holding S.A. Jest to ważna informacja, gdyż od niej zależy, czy podejmiemy się jako Towarzystwo społecznej budowy pomnika temu wybitnemu Polakowi, bez udziału środków publicznych.

28 czerwca 2011 r. Minął rok od skierowania do władz miasta pisma o wyrażenie zgody na pobudowanie w przestrzeni miasta Poznania pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Władze nie podjęły żadnej decyzji, mimo wielu rozmów dr Mariana Króla i jego osobistych ponagleń. Jest rzeczą wstydliwą, że w tak ważnej społecznie sprawie władze miasta nie reagują sprawne. W takiej sytuacji dr Marian Król rozpoczął dość radykalne rozmowy. Wreszcie zapewniono go, że w końcu sierpnia na pewno Towarzystwo otrzyma zgodę Rady Miasta Poznania.

20 września 2011 r. W dniu 20 września Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę nr  XVIII/231/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Musieliśmy czekać 15 miesięcy, aby Rada zechciała podjąć inicjatywę. Wiele osobistości najbliższych i bliskich inicjatywie budowy upewniło się, że inicjatywy społeczne i patriotyczne dla radnych miasta Poznania są mało istotne. Mamy decyzję o wzniesieniu pomnika, ale nie mamy żadnej satysfakcji z tego tytułu.

25 października 2011 r. Pierwsze dwie wpłaty dokonali przyjaciele naszego Towarzystwa z Warszawy; Maciej Leśny – przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku S.A., Wielkopolanin z pochodzenia, wieloletni podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej  oraz w Ministerstwie Gospodarki; Lesław Podkański – doradca zarządu BRE Bank S.A., wieloletni poseł i senator RP oraz b. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

10 listopada 2011 r. W dniu dzisiejszym złożyliśmy oficjalny wniosek o szczegółową lokalizację pomnika I.J. Paderewskiego do Ryszarda Grobelnego – Prezydenta miasta Poznania. O lokalizacji pomnika dr Marian Król rozmawiał  z dyrektorem gabinetu Prezydenta Markiem Kalembą oraz Andrzejem Nowakiem – architektem miasta.
Dr Marian Król podziękował osobiście  także przewodniczącemu Rady Miasta Poznania Grzegorzowi Ganowiczowi za podjęcie uchwały w sprawie pomnika, ale podkreślił, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani długim oczekiwaniem na jej podjęcia.

14 listopada 2011 r. Dzisiaj podpisaliśmy umowę sponsoringową na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, jako sponsorem głównym.

31 grudnia 2011 r. Na koniec 2011 roku na konto budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wpłaciła jedna firma – Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja” z Poznania oraz 38 osób fizycznych. Wśród nich laureaci Złotego Hipolita: redaktor Zygmunt Broniarek z Warszawy wraz z żoną Elżbietą, oraz prof. Andrzej Cieśliński.

16 stycznia 2012 r. Dr Marek Rezler, znany historyk przygotował dla naszego Towarzystwa na stronę internetową życiorys Ignacego Jana Paderewskiego. W dniu tym Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawarło umowę ze spółką cywilną ComGroup s.c. J. Norbert , M. Borowiak z Poznania, na wykonanie portalu internetowego z systemem zarządzania treścią w domenie www.pomnik-paderewskiego.pl

23 stycznia 2012 r. Powstała inicjatywa obywatelska budowy pomnika. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zostało wiodącym organizatorem i koordynatorem budowy Pomnika i objęło kierownictwo Komitetem Organizacyjnym. Do Komitetu Organizacyjnego zostaną zaproszone organizacje społeczne, biznesowe, fundacje i szkoły i inne ogniwa społecznej działalności na rzecz pracy organicznej.

7 lutego 2012 r. Dr Marian Król przewodniczący Komitetu Organizacyjnego budowy pomnika  I.J. Paderewskiego poinformował ks. arcybiskupa dr Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego, o poczynaniach związanych z budową Pomnika. Arcybiskup osobiście wsparł inicjatywę finansowo i pobłogosławił naszej obywatelskiej inicjatywie.

8 lutego 2012 r. Dr Marian Król poinformował Wojewodę Wielkopolskiego - Piotra Florka, o rozpoczęciu działalności Komitetu Organizacyjnego w sprawie budowy pomnika. Wojewoda poparł inicjatywę budowy.

14 lutego 2012 r. W tym dniu odnotowana została setna wpłata na fundusz budowy pomnika, dokonana przez Bartosza Karczmarka z Poznania – studenta Politechniki Poznańskiej. 99 wpłatę dokonała Weronika Kaczmarek – uczennica II klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, 101 wpłatę dokonał Ludwik Ratajczak – prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan oraz redaktor naczelny „Naszej Wielkopolski” a 102 wpłatę dokonała Helena Gordziej – wybitna poznańska poetka, laureatka Złotego Hipolita.

27 lutego 2012 r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego otrzymało informację pisemną zawiadamiającą o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Informację przekazał Wydział Urbanistyki i Architektury urzędu Miasta Poznania.

2 marca 2012 r. Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podjął uchwałę nr 1/196/2012 w sprawie Powołania Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zarząd powołał prezydium w następującym składzie:Przewodniczący prezydium – dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Zastępcy Przewodniczącego prezydium i przewodniczący Komisji: dr Szczepan Gawłowski – wice prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prezes firmy „Kreisel”, przewodniczący Komisji ds. współpracy z biznesem; prof. Halina Lorkowska – Rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z wyższymi uczelniami oraz środowiskami kultury; prof. Józef Stasiński – Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przewodniczący Komisji ds. Realizacji Pomnika; Zdzisław Kowalski – wice prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, przewodniczący Komisji Finansowej; Ryszard Szulc – wice prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prezes firmy ATANER, przewodniczący komisji Technicznej; Piotr Frydryszek – przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury, przewodniczący Komisji ds. współpracy z mediami. Sekretarze prezydium Komitetu: Jacek Bielaczyk – sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Edmund Dudziński – dyrektor biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

16 marca 2012 r. Podpisana została umowa sponsorska z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwa Spółką Akcyjną w Warszawie na realizację budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, jako Sponsorem Głównym. W dniu tym dokonana została 150 wpłata na fundusz budowy pomnika przez Tadeusza Zwiefka – posła do Parlamentu Europejskiego.

19 marca 2012 r. Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przekazał Pełnomocnictwo Grzegorzowi Ratajczykowi – prezesowi ASSMANN Polska  Grupa projektowa w Poznaniu oraz Magdalenie Boruc z firmy j.w. do samodzielnego występowania na rzecz i w imieniu Towarzystwa im. H Cegielskiego w Poznaniu, w trakcie wykonywania działalności związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego - budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, 

20 marca 2012 r. Dzisiaj została uruchomiona strona internetowego portalu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego do wiadomości publicznej w domenie www.pomnik-paderewskiego.pl  Portal poświęcony budowie pomnika opracowali specjaliści z ComGroup s.c. J. Norbert, M. Borowiak z Poznania. Podpisana została umowa z firmą ENEA S.A. na sponsorowanie budowy pomnika Ignacego J Paderewskiego, jako Sponsorem Głównym.

2 kwietnia 2012 r. Prymas Polski ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Metropolita Gnieźnieński przyjął dr Mariana Króla przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego budowy pomnika  I.J. Paderewskiego. Dr Marian Król poinformował ks. Prymasa o poczynaniach związanych z budową pomnika. Arcybiskup osobiście wsparł inicjatywę, także finansowo i pobłogosławił naszej obywatelskiej inicjatywie. Wyraził także akceptacje do objęcia patronatem honorowym tego przedsięwzięcia społeczno-kulturowego i patriotycznego.

9 kwietnia 2012 r. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski – Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie wyraził zgodę na honorowy patronat nad budową pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ks. Kardynał jest Członkiem Honorowym naszego Towarzystwa oraz Laureatem  Złotego Hipolita i Godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”. Europejski Magazyn Internetowy „EuroPartner”  jako pierwszy przyjął propozycję patronatu medialnego nad inicjatywą budowy Pomnika

10 maja 2012 r. Złożyliśmy ponowny wniosek do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Poznaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

11 maja 2012 r. Dr Marian Król rozmawiał telefonicznie z prof. Stefanem Stuligroszem w sprawie Patronatu Honorowego nad budowaniem w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Prof. Stefan Stuligrosz przyjął propozycję udziału w Honorowym Patronacie. Z uwagi na stan zdrowia, profesor powiedział – jak wydobrzeje to zadzwonię, aby się spotkać i porozmawiać o pomniku w Towarzystwie. Profesor Stefan Stuligrosz jest Członkiem Honorowym naszego Towarzystwa.

17 maja 2012 r. Towarzystwo podpisało umowę sponsorską na budowę pomnika z firmą KREISEL Technika Budowlana z Poznania, jako Sponsorem Głównym. Ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk – Prymas Polski potwierdził swój Patronat Honorowy nad budowaniem pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

19 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podjęło uchwałę nr 8/2012  w sprawie budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

28 maja 2012 r. W imieniu zarządu Towarzystwa złożyliśmy zaproszenie p. Adamowi Szejnfeldowi – Posłowi na Sejm RP i przewodniczącemu Sejmowej Komisji Skarbu Państwa do objęcia przewodnictwa Komitetowi Honorowemu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zaproszenie zostało przyjęte i potwierdzone pisemnie.

5 czerwca 2012 r. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poinformował Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, że uzgadnia pozytywnie wskazaną lokalizację pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przewidzianą do realizacji na działce 2/1 ark 44 obręb Poznań. /Dotyczy lokalizacji przed Akademią Muzyczną w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin/.

6 czerwca 2012 r. Na dzisiejszy dzień w Komitecie Organizacyjnym budowy Pomnika Ignacego J. Paderewskiego jest zrzeszonych 60 organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych oraz szkół i uczelni wyższych z Wielkopolski i Poznania. To wyraźnie potwierdza o obywatelskim poparciu dla  realizowanego projektu.

15 czerwca 2012 r. Pierwszy Premier Rządu III RP Tadeusz Mazowiecki, obecnie doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, potwierdził swój Patronat Honorowy nad budową Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W godzinach porannych zmarł Profesor Stefan Stuligrosz – Patron Honorowy budowy Pomnika Paderewskiego. Nie zdążyliśmy się spotkać. Dziękujemy Tobie Profesorze, za to co uczyniłeś dla nas – członków i przyjaciół Towarzystwa oraz dla kultury i nauki w Poznaniu, Wielkopolsce i Polsce.

30 czerwca 2012 r. Na dzień dzisiejszy dokonało wpłat  27 firm i organizacji oraz 300 osób fizycznych. Wpłatę trzysetną dokonał uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi z Szamotuł – Tomasz Pempera pochodzący z Brodziszewa. Wpłatę 299 dokonał Konrad Kowański  z Mosiny – student Wydziału Politologii 

13 lipca 2012 r.
Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję nr 98/2012 ustalającą lokalizację Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, inwestycję celu publicznego, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 2/1, ark. 44, obręb Poznań, położonej w rejonie ul. Św. Marcin i al. Niepodległości w Poznaniu. Decyzję z up. Prezydenta Miasta podpisała mgr. Inż. Arch. Zofia Czarnowska – Giese Kierownik Oddziału Urbanistyki II.

17 lipca 2012 r. W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się posiedzenie sądu konkursowego dla wyboru projektu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Sąd konkursowy zatwierdził warunki konkursu na pomnik oraz regulamin działania sądu konkursowego. Sąd konkursowy obradował w pełnym siedmio osobowym składzie, reprezentując wszystkie środowiska artystów rzeźbiarzy w Wielkopolsce oraz Uniwersytetu Artystycznego. Oto członkowie sądu konkursowego: prof. Józef Stasiński – rzeźbiarz; prof. Anna Rodzińska – Iwiańska – rzeźbiarka; prof. Jerzy Petruk – rzeźbiarz; Waldemar Idzikowski – rzeźbiarz; Józef Iwiański – architekt; Henryk Nowakowski – historyk sztuki, oraz dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Na sekretarza organizacyjnego konkursu powołano Edmunda Dudzińskiego – dyrektora biura THC.

Główne ustalenia sądu konkursowego:

- Konkurs ma charakter otwarty dla rzeźbiarzy profesjonalistów z Poznania i Wielkopolski,
- Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez Uniwersytet Artystyczny, Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Poznań,
  Wielkopolski Związek   Artystów Rzeźbiarzy w Poznaniu, oraz na stronach www.pomnik-paderewskiego.pl
- Termin składania prac konkursowych: do 15 lutego 2013 roku,
- Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 15 marca 2013 roku,
- Ustalono trzy nagrody i dwa wyróżnienia dla uczestników konkursu.  

28 sierpnia 2012 r. –
w tym dniu została dokonana 400 wpłata na fundusz budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Wpłatę dokonał Stefan Mikołajczak, wybitny Wielkopolanin, pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego, obecnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu, wice prezes Zarządu Głównego ZOSP.

1 październik 2012r. – Wpłatę dokonał ks. Stanisław Kardynał Dziwisz – Metropolita Krakowski. Laureat statuetki Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”,

24 październik 2012r. –
Wpłatę 500 dokonał Damian Kurek – student Akademii Muzycznej w Poznaniu,

29 listopada 2012r.  –
Wpłatę 600 dokonał Ryszard Danecki, wybitny poznański poeta i prozaik. Laureat statuetki Honorowego Hipolita i godności „Lider Pracy Organicznej,

3 grudnia 2012 r. –
Wpłatę dokonał Józef Oleksy z małżonką Marią. Premier Rządu w latach 1995-1996. Wieloletni Marszałek Sejmu RP. Ceniony działacz społeczno-polityczny.

6 grudnia 2012r. –
Wpłatę dokonał prof. Władysław Bartoszewski – Minister w Kancelarii Premiera. Laureat statuetki Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej,

11 grudnia 2012r. -
Wpłatę dokonał Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką Jolantą. Prezydent RP w latach 1995 – 2005. Laureat statuetki Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”.

 16 grudnia 2012r. –
Wpłatę dokonał prof. Tadeusz Maliński z USA. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla z chemii i medycyny. Lauret statuetki Honorowego Hipolita i godności „Lider Pracy Organicznej”,

17 grudnia 2012r. –
Wpłatę dokonał Tadeusz Konwicki – ceniony prozaik, scenarzysta i reżyser. Laureat statuetki Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”,

20 grudnia 2012r. –
Wpłate dokonal Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

31 grudnia 2012r. –
Stan wpłat osób fizycznych na koniec roku 2012 wynosi 684

8 stycznia 2013r. –
Pierwszą wpłatę noworoczną dokonał Adam Kochanowski z żoną Wiesławą. Wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, zajmujący się problematyką kultury. Laureat statuetki Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej.

10 stycznia 2013 r. –
Wpłatę dokonał generał Mirosław Hermaszewski – pierwszy Polski Kosmonauta,

16 styczeń 2013 r. - Dokonana została 700 wpłata na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Dokonał jej Zdzisław Rozwalakpierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” Wielkopolska w latach 1980-1981,

15 lutego 2013 roku. W dniu dzisiejszym mija ostateczny termin składania ofert konkursowych na projekt pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Do godzin południowych do komisji konkursowej wpłynęło 25 projektów. Wszystkie projekty nadesłane do końca dnia 15 lutego przedstawione będą pod obrady Sądowi Konkursowemu. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dziękuje wszystkim twórcom za wyjątkowe zainteresowanie się konkursem i za wzięcie w nim udziału.

18 lutego 2013 roku. W dniu dzisiejszym odbyło się w obecności wszystkich członków pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego konkursu na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Obradom przewodniczył prof. Józef Stasiński. Gremium Sądu Konkursowego dokonało wstępnej oceny nadesłanych projektów.

13 marca 2013 roku.
W tym dniu odbyło sie posiedzenie Sądu Konkursowego dla pomnika Ingnacego Jana Paderewskiego. Poniżej publikujemy protokól z posiedzenia Sądy Konkursowego:

Protokół
z posiedzenia Sądu Konkursowego
dla pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Dnia 13 marca 2013 roku zebrał się po raz  drugi Sąd Konkursowy w pełnym składzie i  przyznał następujące nagrody:
           
2 Nagrody równorzędne po  10.000 - złotych przyznano:
 

Nr godła 090352
Artysta rzeźbiarz Sculptor Antoni Walerych

Nr godła 283154
Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski          

3 Wyróżnienia po 2.000 - złotych przyznano:

Nr godła 234567
Artysta rzeźbiarz  Rafał Nowak

Nr godła 210856  -
Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski

Nr godła 203987 –
Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski          
 
Za Sąd Konkursowy :
                                    
Prof. Józef Stasiński  - przewodniczący,

Członkowie Sądu Konkursowego:

Prof. Anna Rodzińska – Iwiańska
Prof. Józef Petruk
Waldemar Idzikowski
Józef Iwiański
Henryk Nowakowski, 
dr Marian Król

oraz sekretarz -  Edmund Dudziński.                                                
W Poznaniu, dnia 15 marca 2013 roku
_________________________

22 marca 2013 roku. Odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, na którym Zarząd zapoznał się z wynikami Konkursu na projekt pomnika Ignacego Jana Paderewskiego i postanowił nie realizować żadnego z nagrodzonych projektów. Zarząd Towarzystwa postanowił zlecić wykonanie koncepcji Pomnika prof. Józefowi Petrukowi.

4 kwietnia 2013 roku. Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król, złożył prof. Józefowi Petrukowi ofertę na przedstawienie koncepcji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Pan prof. Józef Petruk przyjął propozycję współpracy.

17 kwietnia 2013 roku. 900. wpłaty dokonał Józef Lewiński – przedsiębiorca z Warszawy.

17 maja 2013 roku. Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, poseł Adam Szejnfeld, wystosował pisma do szefów największych firm w Polsce, z prośbą o wsparcie budowy pomnika.

28 czerwca 2013 roku. Wpłatę na budowę pomnika przekazali uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.

8 lipca 2013 roku. Dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zaprosił pana Jerzego Stępnia – zastępcę Prezydenta Miasta Poznania do przewodniczenia Komitetowi Opiniującemu Projekt Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Propozycja została przyjęta.

10 lipca 2013 roku. Studio graficzne Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu przygotowało projekt i wykonało wizytówki i ulotki reklamowe, promujące budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

22 sierpnia 2013 roku. Wpłaty dokonała Marysia Thiell, członkini Zespołu Redakcyjnego Radia Polonia PBA w Adelajdzie, Australia.

5 września 2013 roku. Artysta-rzeźbiarz Józef Petruk, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zrezygnował z dalszych prac nad projektem pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

6 września 2013 roku.
Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego spotkał się z artystą rzeźbiarzem Rafałem Nowakiem, autorem wyróżnionej przez Sąd Konkursowy pracy, w sprawie podjęcia się przez niego realizacji projektu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Oferta została przyjęta

15 września 2013 roku. Wpłaty dokonał Wojciech Kilar, światowej sławy kompozytor, laureat Złotego Hipolita 2003.

.2 października 2013 roku. Budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego poparł wpłatą Ryszard Kalisz, Poseł na Sejm RP.

22 października 2013 roku. 999-tej wpłaty dokonał Jarosław Balcerek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pobiedziskach

22 października 2013 roku. 1000-ną wpłatę na budowę pomnika przekazał Michał Podsada,  Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
.
22 października 2013 roku. 1001-szej wpłaty dokonał Ireneusz Antkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska

5 listopada 2013 roku. Wpłaty dokonał dr Roman Malinowski, b. Wicepremier i Marszałek Sejmu w latach 1985-1989

15 listopada 2013 roku. Fundusz Budowy Pomnika poparła wpłatą firma CZERWONA TOREBKA SA z Poznania

19 listopada 2013 roku. Artysta-rzeźbiarz Rafał Nowak przedstawił pierwszą wersję projektu Pomnika. Po ocenie przez grono złożone z rzeźbiarzy, historyków sztuki i organizatorów budowy, projekt z uwagami przekazano artyście do poprawy. Rzeźbiarz Artur Nowak poprosił o możliwość przedstawienia zmodyfikowanej wersji w pierwszej połowie stycznia 2014 roku.

25 listopada 2013 roku. ROTARY KLUB Poznań-Puszczykowo przekazał wpłatę na budowę pomnika Ignacego J. Paderewskiego

31 grudnia 2013 roku. Na koniec roku 2013  budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego swoimi wpłatami poparło  85 instytucji, firm i organizacji oraz  1030 osób fizycznych.

Rok 2014

10 stycznia 2014 roku . Spotkanie z autorem projektu pomnika I. J. Paderewskiego – artystą-rzeźbiarzem Rafałem Nowakiem w siedzibie THC, opiniujący pomnik zespół krytycznie odniósł się do przedstawionego modelu pomnika. Artur Nowak zobowiązał się przedstawić nową wersję pomnika w połowie m-ca lutego br. Ponadto ustalono spotkanie w siedzibie Akademii Muzycznej w celu rozpoznania szczegółowej lokalizacji pomnika I. J. Paderewskiego.

14 stycznia 2014 roku. Spotkanie autora pomnika Rafała Nowaka z członkami zespołu opiniującego pomnik na placu przed budynkami:  Rektoratu Akademii Muzycznej a Aulą „Nova” w celu wizji lokalnej pomnika I. J. Paderewskiego. Uzgodniono szczegółowe miejsce, gdzie stanąć ma pomnik / zespół opiniujący wraz z artystą rzeźbiarzem/. Gospodarzem spotkania był Marcin Elbanowski – Kanclerz Akademii Muzycznej z upoważnienia p. Haliny Lorkowskiej Rektora Akademii Muzycznej .     

22 stycznia 2014 roku
. Spotkanie ze Stefanem Barłogiem, Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w sprawie udziału TPPW we wsparciu  budowy Pomnika.

23 stycznia 2014 roku
. Spotkanie z członkami Wielkopolskiego Klubu Kapitału  - wykład dr. Mariana Króla na temat „Ignacy Jan Paderewski i jego związki z Poznaniem”.

24 stycznia 2014 roku
. Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pozytywnie ocenił działalność Towarzystwa na rzecz budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

27 stycznia 2014 roku
. Spotkanie w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i wykład dr. Mariana Króla na temat „Ignacy Jan Paderewski i jego związki z Poznaniem”.

18 lutego 2014 roku
. Spotkanie  Zespołu Opiniującego projekt pomnika Ignacego Jana Paderewskiego z artystą-rzeźbiarzem Arturem Nowakiem.

21 lutego 2014 roku.
Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu został Fundatorem Głównym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

25 lutego 2014 roku.
Fundacja ORLEN – DAR SERCA została Fundatorem Wiodącym Budowy Pomnika.

01 marca 2014 roku. Grupa LOTOS S.A. z Gdańska powiększyła Grono Fundatorów Wiodących Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

04 marca 2014 roku. Kolejne spotkanie Zespołu Opiniującego projekt z artystą-rzeźbiarzem Rafałem Nowakiem.

11 marca 2014 roku. Kolejne spotkanie Zespołu Opiniującego projekt z artystą-rzeźbiarzem Rafałem Nowakiem, podczas którego zapadła pozytywna decyzja o wyborze projektu. Projekt skierowano do Komitetu Opiniującego Projekt Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego  pod przewodnictwem Jerzego Stępnia - Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania.

14 marca 2014 roku
. Spotkanie z Prymasem Polski – J. E. Ks. Abp. Józefem Kowalczykiem, podczas którego został poinformowany o postępie prac związanych z budową pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.Przedsiębiorca - Edward Gruszecki – cukiernik z Poznania dokonał 1050 wpłaty na rzecz budowy pomnika I.J.P.

 21 marca 2014 roku – spotkanie z Jerzym Stępniem – zastępcą Prezydenta Miasta Poznania – przewodniczącym Komisji opiniującej projekt Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Rafała Nowaka – artysty rzeźbiarza z Poznania – w sprawie spotkania Komisji opiniującej,

7 kwiecień 2014 roku. - Posiedzenie Komisji opiniującej projekt Pomnika I. J. Paderewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Gospodarzem spotkania była prof. Halina Lorkowska – rektor, a obradom przewodniczył Jerzy Stępień. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób wszyscy w głosowaniu jawnym poparli przedstawiony projekt Pomnika.

12 maja 2014 roku – Towarzystwo podpisało umowę z Rafałem Nowakiem na wykonanie w skali 1 : 1 pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,

13 maja 2014 roku. – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król  udzielił pierwszego wywiadu dla Radia Merkury o zaawansowaniu prac przy budowie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Wywiad prowadziła redaktor – Magdalena Konieczna – Szewczyk.

5 czerwca  2014 – Wpłata setna przez firmę Zakłady Mięsne „Mielcarek” z Komornik,

6 czerwca 20141099 wpłata na Pomnik dokonana przez O. Eustachego Rakoczego – z Zakonu Ojców Paulinów z Częstochowy,

11 czerwca 20141100 wpłata dokonana przez Tomasza Nowaczyka – prezesa zarządy Drukarnii „Natali” sp. z o.o. w Rokietnicy,

11 czerwca 20141101 wpłata dokonana przez Martę Nowaczyk – przedsiebiorcę z Rokietnicy,

12 czerwca 2014 – Podpisanie umowy sponsorskiej z firmą Drukarnia „Natali” sp. z o.o. w Rokietnicy i nadanie jej godności „Fundator Główny Budowy Pomnika” .

17 czerwca 2014.
– Podpisanie umowy sponsorskiej z Fundacją Polska Miedż w Lubinie i nadanie jej godności „Fundator Główny Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego”,

30 czerwca 2014.
– Na koniec I półrocza 2014 roku dokonano wpłat: osoby fizyczne – 1120 i osoby prawne – 113,

17 czerwiec 2014 Podpisanie umowy sponsorskiej z Fundacją Polska Miedzi w Lubinie i  nadanie jej godności „Fundator Główny Budowy Pomnika” .

21 lipiec 2014   - poinformowano  Zenona Kardynała Grocholewskiego – Prefekta Kongregacji  Edukacji Katolickiej w Watykanie – fundatora i Patrona Honorowego  budowy Pomnika Jgnacego Jana Paderewskiego,

14 sierpnia 2014 – odbiór projektu Pomnika w pracowni Rafała Nowaka, uczestniczył Krzysztof Jakubik – artysta rzeźbiarz,

3 wrzesień 2014  - poinformowano Kazimierza Kardynała Nycza – Metropolitę Warszawskiego – fundatora Pomnika o postępie prac przy budowie Pomnika Ignacego Jana    Paderewskiego,

23 wrzesień 2014Spotkanie z ks. arcybiskupem Wojciechem Polakiem – Prymasem Polski, który  został zaproszony  do uczestnictwa w Patronacie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego  Jana Paderewskiego,

24 wrzesień 2014Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski przyjął zaproszenie do  uczestnictwa w Honorowym Patronacie Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego pisemnie to potwierdzając,

30 wrzesień 2014
– podpisanie umowy na wykonanie odlewu z brązu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego  z Piotrem Garstką – właścicielem firmy odlewniczej Studi „Szymanowo” w Szymanowie ul. Leśna 14, gmina Śrem,

29 październik 2014 – wpłatę nr 1170 dokonał Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich,

29 październik 2014 – wpłatę nr 1170 dokonał Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich  
                                       
20 listopada 2014 – wpłatę nr 120 dokonał Chór Nauczycielski im. Ignacego Jana Paderewskiego w  Poznaniu  

26 listopada  2014 – wpłatę nr 1200 dokonała Elżbieta Kuraś z Poznania,

11 grudzień 2014 – wpłatę nr 1220 dokonała Alina Szymczak – prezes Związku Literatów Polskich im   Św. Jana Pawła II w Chicago – USA,

12 grudzień 2014 – wpłatę nr 1222 dokonał Wojciech Siódmak – artysta malarz z Paryża,
Laureat Złotego Hipolita 2014,

12 grudzień 2014
– wpłatę dokonali uczniowie  Gimnazjum nr 1  im. Hipolita Cegielskiego w  Murowanej Goślinie,

30 grudzień 2014
– wpłatę 1225 dokonała Joanna Dudzińska – uczennica klasy I Liceum Plastycznego w Poznaniu ,

31 grudzień 2014 
- na koniec 2014 roku dokonano 1354 wpłat, w tym 127 osób prawnych oraz 1227 osób fizycznych,

Rok 2015


16 styczeń 2015  – spotkanie dr. Mariana Króla  z Adamem Szejnfeldem – posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym Komitetu Honorowego budowy Pomnika IJP,

20 styczeń 2015 – spotkanie dr. Mariana Króla  z Joanną Bielawską – Pałczyńską -  Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu w sprawie zgody na budowę Pomnika IJP,

20 styczeń 2015 – spotkanie dr Mariana Króla z Andrzejem Nowakiem architektem Miasta Poznania w sprawie  budowy pomnika
IJP, uczestniczyła  - Joanna Bielawska – Pałczyńska - Konserwator Zabytków  Miasta Poznania,

23 styczeń 2015 – spotkanie dr. Mariana Króla w Kancelarii Prezydenta RP ze Sławomirem Rybickim – sekretarzem stanu.
Uczestniczył Adam Szejnfeld – poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komitetu Honorowego budowy Pomnika IJP,

4 luty 2015  - rozmowy dr. Mariana Króla z Grzegorzem Ganowiczem – przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu,

5 luty 2015 – spotkanie dr. Mariana Króla z Ryszardem Szulcem – prezesem zarządu firmy Ataner w sprawach ustalenia terminarza  realizacji budowy Pomnika IJP.

9 luty 2015 – Miejski Konserwator Zabytków – Joanna Bielawska – Pałczyńska wydała pozwolenie nr 80/2015 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytków urbanistyczno – architektonicznego,

11 luty 2015 – spotkanie z Januszem Piechocinskim – Wicepremierem i Ministrem Gospodarki oraz Patronem budowy Pomnika IJP w Poznaniu w sprawach zaawansowania realizacji projektu budowy Pomnika,

13 luty 2015 – spotkanie dr Mariana Króla z autorem Pomnika artystą rzeźbiarzem Rafałem Nowakiem i projektantem cokołu pomnika na placu przed Akademią Muzyczną /dwukrotnie/

13 luty 2015 – uzgodnienia ze Zbigniewem Wawrzyniakiem właścicielem zakładu kamieniarskiego z Murowanej Gośliny w sprawach budowy Pomnika IJP, uczestniczyli rzeźbiarze Rafał Nowak i Krzysztof Jakubik,

17 luty 2015 – spotkanie dr. Mariana Króla z Adamem Szejnfeldem – Posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,

17 luty 2015 – spotkanie Adama Szejnfelda  - przewodniczącego Komitetu Honorowego Pomnika IJP w Poznaniu z Krzysztofem Zamaszem – prezesem zarządu ENEA SA w Poznaniu w sprawie projektu oświetlenia Pomnika IJP.

19 luty 2015 - Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę Pomnika do Wydziału Urba-nistyki i Architektury  Urzędu Miasta Poznania,

13 marca 2015
– Decyzja nr 467/2015 Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzająca projekt budowlany pomnika Ignacego Jana Paderewskiego i udzielono pozwolenia na budowę,

16 marca 2015
– Ustalenia szczegółowego Harmonogramu dotyczącego budowy i odsłonię-cia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego z Ryszardem Szulcem – prezesem zarządu Ataner, firmy wykonującej prace projektowe i inwestycyjne związane z fundamentowaniem i budową cokołu Pomnika,

24 marzec 2015 – Uzgodnienia dotyczące budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego z Jackiem Szukałą – dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,

26 marzec 2015 – Odbiór techniczny Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego u odlewnika Piotra Garstki w Szymanowie k. Śremu,

1 kwietnia 2015 - Przed budynkiem Akademii Muzycznej w Poznaniu, w obecności Gospodarzy Województwa Wielkopolskiego, stołecznego miasta Poznania, JM Raktora Akademii Muzycznej i licznie przybyłych gości z Poznania i regionu, odbyła się podniosła uroczystość położenia Kamienia Węgielnego - tubusa z Aktem Erekcyjnym w przygotowanym miejscu pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Złożenia Aktu Erekcyjnego dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król w towarzystwie JM Rektora Akademii Muzycznej - prof dr Haliny Lorkowskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka, oraz przedstawicieli władz miasta.

2 kwietnia  2015 – Ustalenie szczegółowego projektu programu uroczystego odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,

21 kwietnia 2015
– Otrzymaliśmy decyzję o objęciu Patronatu nad uroczystym odsłonięciem Pomnika i osobisty udział p. Bronisława Komorowskiego – Prezydenra RP w jego odsłonięciu,

24 kwietnia 2015
– Odbiór cokołu pomnika, wykonanego przez firmę Ataner w Poznaniu, kierowaną przez Ryszarda Szulca – wiceprezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

29 kwietnia 2015 – Odbiór prac kamieniarskich przy pomniku, wykonanych przez firmę Wawrzyniak z murowanej Gośliny,

30 kwietnia 2015
– Montaż pomnika na cokole przed Akademią Muzyczną w Poznaniu,

6 maj 2015 – Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przez Bronisława Komorowskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.