O nas

Logo Hipolit Cegielski

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu jest pozarządową organizacją środowiskową grupującą ludzi nauki, kultury, gospodarki i mediów. Łączy nas wspólna idea upowszechniania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie w jego młodej generacji etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra, umacniania szacunku dla wartości patriotycznych, moralnych oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych wzorców osobowych. Nasze Towarzystwo przez jedenaście lat swojej działalności zyskało szerokie uznanie społeczne nie tylko w Wielkopolsce, ale w wielu innych regionach kraju. Towarzystwo znane jest także w ważnych środowiskach zagranicznych zainteresowanych podejmowanymi przez Towarzystwo pro społecznymi projektami i ich realizacją.

Szczególnym dowodem zainteresowania naszą działalnością było przyjęcie delegacji Towarzystwa przez Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 2001 podczas jubileuszowej tysięcznej Audiencji Generalnej na Watykanie. W czasie tej audiencji prezydent Towarzystwa dr Marian Król przekazał Ojcu Świętemu w darze pierwszą, symboliczną Statuetkę Złotego Hipolita inicjującą tym samym trwający już ponad dekadę wielki projekt Towarzystwa – ustanowienie nagrody Złotego Hipolita i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, przyznawanej ludziom szczególnie zasłużonym dla Polski, dla polskiej nauki, kultury, sztuki i innych, szczególnych działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Kapituła Złotego Hipolita w okresie ostatnich dziesięciu lat nagrodą Złotego Hipolita uhonorowała już osiemdziesiąt jeden wybitnych osobistości, wśród których są kardynałowie, politycy, pisarze, naukowcy, reżyserzy filmowi, misjonarz, artyści i działacze społeczni, stanowiący przekrój najznakomitszych spośród znakomitych Polaków. Statuetka Złotego Hipolita – desygnat nagrody stała się jednym z najbardziej cenionych symboli dokonań dla Polski i narodu polskiego. W tym miejscu należy dodać, że replika Statuetki Złotego Hipolita – przechowywanej w Watykanie jako dar naszego Towarzystwa dla Ojca Świętego Jana Pawła II, znajduje się w Muzeum – domu urodzin polskiego papieża w Wadowicach.

Błogosławieństwo polskiego papieża, dzisiaj beatyfikowanego Jana Pawła II dla naszego Towarzystwa, stało się ważnym impulsem do podejmowania wielu nowatorskich prospołecznych i patriotycznych przedsięwzięć. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim powołanie przy Towarzystwie Klubu Młodych Pozytywistów grupującego młodych ludzi, którzy już na początku swojej drogi życiowej wykazują się niecodziennymi osiągnięciami. W tej grupie można spotkać wybitnych młodych muzyków, młodych naukowców, przedsiębiorców, twórców kultury. Innym ważnym projektem Towarzystwa jest nagroda Lidera Pracy Organicznej przyznawana ludziom, którzy w swoich środowiskach stanowią wzorzec postaw obywatelskich.

Nasze Towarzystwo podjęło w styczniu 2005 roku uchwałę o zbudowaniu i postawieniu w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Odsłonięcie w sercu stolicy Wielkopolski, na Placu Wiosny Ludów tego monumentu dokonało się w dniu 19 września 2009 roku. W ten sposób spłaciliśmy wielki dług historii wobec Człowieka, który do rangi cnoty podniósł pracę organiczną. Hipolit Cegielski był prekursorem nowoczesnego polskiego przemysłu, wniósł wielki wkład w kulturę polską jako nauczyciel, poeta i publicysta, a któremu nigdy przedtem jego miasto – Poznań, pomnika nie wystawiło. Nasza inicjatywa spotkała się z nieoczekiwanie silnym rezonansem wśród Wielkopolan, Poznaniaków i władz miasta Poznania. Przyłączyły się do niej liczne osoby z innych regionów Polski i z zagranicy. Teraz społeczeństwo wielkopolskie, przede wszystkim obywatele stolicy Wielkopolski – Poznania, dziedzice tradycji zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z lat 1918 – 1919, dla wybuchu którego inspiracją był przyjazd do Poznania, w dniu 26 grudnia 1918 roku Ignacego Jana Paderewskiego, zwrócili się do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z propozycją uruchomienie projektu wybudowania w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Uczczenia w ten sposób i przywrócenia pamięci i legendy tego wybitnego artysty, pianisty i kompozytora, a także wielkiego patrioty i polskiego męża stanu, który odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i uznaniu tej niepodległości przez państwa świata, ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podjęło to obywatelskie wyzwanie i rozpoczęło prace nad realizacja projektu. Już dzisiaj wiadomo, dzięki życzliwości władz miasta Poznania, że pomnik Ignacego |Jana Paderewskiego stanie przed Akademią Muzyczną Jego imienia, w samym centrum miasta, gdzie każdy przechodzień, każdy turysta będzie miał okazję, aby spotkać się ze spiżowym wizerunkiem Wielkiego Polaka.

Tak samo, jak w czasie realizacji projektu budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, nasze Towarzystwo liczy na wsparcie finansowe ze strony naszego patriotycznego społeczeństwa. Każdy, kto chciałby uczestniczyć w tym wielkim dziele patriotycznym może wpłacać dowolną kwotę darowizny na konto bankowe Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego: PKO BP S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 z dopiskiem: „Pomnik".

Niech Poznań, Wielkopolska i cała Polska
podziękują Wielkiemu Patriocie i Artyście
za to, co zrobił dla Ojczyzny, dla Polski!