Konkurs dot. projektu pomnika

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego
dla pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Dnia 13 marca 2013 roku zebrał się po raz  drugi Sąd Konkursowy w pełnym składzie i  przyznał następujące nagrody:
           
2 Nagrody równorzędne po  10.000 - złotych przyznano:
 

Nr godła 090352

Artysta rzeźbiarz Sculptor  Antoni Walerych

Nr godła 283154
Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski          

3 Wyróżnienia po 2.000,- złotych przyznano:


Nr godła 234567
Artysta rzeźbiarz  Rafał Nowak

Nr godła 210856  -

Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski

Nr godła 203987 –

Artysta rzeźbiarz  Jacek Jagielski
Architekt  Bartosz Jagielski          
 
Za Sąd Konkursowy :
                                    
Prof. Józef Stasiński  - przewodniczący,

Członkowie:

Prof. Anna Rodzińska – Iwiańska,
Prof. Jerzy Petruk,
Waldemar Idzikowski,
Józef Iwiański,
Henryk Nowakowski
Dr Marian Król
oraz sekretarz -  Edmund Dudziński.                                                

Poznań, dnia 13 marca 2013 roku


 

Regulamin Sądu Konkursowego

dot. projektu

pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

 

1.     Sąd konkursowy

 

1.1. Sąd konkursowy pełni swe obowiązki w sposób bezstronny i z zachowaniem najwyższej staranności.

1.2. Sąd konkursowy prowadzi postępowanie konkursowe w sposób chroniący prawa autorskie i anonimowość

jego uczestników.

1.3. Do zadań sądu konkursowego należy w szczególności :

- ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu,

- wyłonienie zwycięzców konkursu,

- przygotowanie uzasadnienia werdyktu konkursu.

 

2.      Przewodniczący sądu

 

2.1. Sąd konkursowy wybiera swego przewodniczącego na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, spośród swoich członków.

2.2. Do obowiązków przewodniczącego należy :

- przewodniczenie posiedzeniu sądu konkursowego,

- nadzorowanie przestrzegania warunków konkursu i postanowień regulaminu sądu,

- prowadzenie głosowań mających na celu wyłonienie zwycięskiej pracy.

 

3.     Sekretarz organizacyjny – referent konkursu:

 

3.1. Obsługę sądu konkursowego zapewnia sekretarz organizacyjny konkursu.

3.2. Do obowiązków sekretarza organizacyjnego należy:

- przyjmowanie pytań od uczestników konkursu i przekazywanie odpowiedzi,

- przyjmowanie i zwrot prac konkursowych,

- protokołowanie posiedzeń sądu i prowadzenie dokumentacji dotyczącej konkursu,

- przedstawianie sądowi konkursowemu zgłoszonych prac w celu ich oceny.

- powiadomienie uczestników konkursu o jego rozstrzygnięciu.

 

4.    Posiedzenie sądu

 

4.1. Posiedzenie sądu konkursowego, z wyłączeniem pierwszego, zwołuje jego przewodniczący.

4.2. Posiedzenie sądu konkursowego wymaga dla swej ważności zawiadomienia członków sądu o czasie i

miejscu posiedzenia na 7 dni przed jego planowanym terminem oraz obecności, co najmniej połowy członków

sądu konkursowego.

 

5.    Rozstrzyganie spraw

 

5.1. Sąd konkursowy rozstrzyga sprawy będące przedmiotem jego decyzji w głosowaniu zwykłą większością głosów.

 

6.    Zakończenie postępowania konkursowego

 

6.1. Po zakończeniu postępowania konkursowego sekretarz organizacyjny konkursu

przekazuje werdykt sądu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego.

6.2. Werdykt sądu konkursowego jest wiążący dla uczestników konkursu.

6.3. Jeżeli organizator konkursu stwierdzi w toku postępowania konkursowego naruszenie warunków konkursu lub regulaminu

sądu konkursowego może podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu lub jego powtórzeniu.

 

7.    Przepisy końcowe

 

7.1. Niniejszy regulamin winien być interpretowany łącznie z uchwałą konkursu

wprowadzającą go w życie oraz warunkami konkursu.

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Sąd Konkursowy

w dniu 17 lipca 2012r.

 

Pobierz plik PDF

Pobierz mapę lokalizacji PDF

 

 

Warunki konkursu

dot. projektu

pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

 

1.     Zamawiający

 

Zamawiającym projekt Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.

 

2.     Organizator.

 

Organizatorem konkursu jest zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, adres jak wyżej.

 

3.     Charakter konkursu

3.1. Konkurs ma charakter otwarty dla rzeźbiarzy profesjonalnych z Poznania i Wielkopolski,

3.2. Udział w konkursie mogą brać artyści występujący indywidualnie, jak i w zespołach.

3.3. W konkursie nie mogą brać udziału:

- Członkowie Sądu Konkursowego,

- Osoby pozostające w stosunku zależności z sędziami konkursowymi mogącymi budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności sędziów.

 

4.    Przedmiot konkursu

 

4.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego realizacja.

4.2. Programem funkcji Pomnika jest przypomnienie obecnym i przyszłym pokoleniom postaci i zasług Ignacego Jana Paderewskiego w dwóch wymiarach:

- Historycznym - działalność Ignacego Jana Paderewskiego, która przyczyniła się do utrzymania wartości patriotycznych podczas zaboru pruskiego i tworzenia odrodzonej II Rzeczypospolitej Polski,

- Artystycznym – był wybitnym pianistą i kompozytorem o randze światowej.

4. 3. Wzbogacenie przestrzeni miasta Poznania o dzieło artystyczne zgodne w charakterze z otoczeniem materialnym i społecznym.

 

5.    Kryteria oceny przedstawionych projektów

 

5.1. Sąd konkursowy będzie w ocenie przedstawionych projektów kierować się następującymi kryteriami:

- jakość walorów artystycznych rzeźby, kompozycji przestrzennej pomnika i jego

otoczenia architektonicznego,

- stopień czytelności dla obecnych i przyszłych odbiorców,

- trwałość formy pomnika

- stopień realności realizacyjnej pomnika.

5.2. Całość rozwiązania pomnika nie może stanowić dominanty w otaczającym terenie.

 

6.     Zakres rzeczowy i forma prac

 

6.1. Wykonanie modelu pomnika w skali 1:10,

6.2. Wykonanie istotnego elementu pomnika w skali 1:2,

6.3. Wykonanie plansz przedstawiających szkic koncepcyjny pomnika w lokalizacji (nie więcej niż 2 plansze o wymiarach 70 x 100 cm)

6.4. Opis techniczny winien zawierać wyjaśnienia i dane nie objęte informacją zawartą na planszach, a niezbędne dla właściwego odczytania rozwiązań konkursowych, w szczególności opis winien zawierać informacje dotyczące materiałów użytych we wszystkich elementach pomnika.

6.5 Całość pracy stanowią: model pomnika 1:10 w gipsie lub w kolorze białym, element pomnika w skali 1:2, plansze rysunkowe, opis techniczny oraz zapieczętowana koperta oznaczona godłem i zawierająca kartę identyfikacyjną. Na materiałach składających się na prace poza godłem nie wolno umieszczać jakichkolwiek oznaczeń niezwiązanych z jej treścią.

6.6. Prace oznaczone winny być oznaczone sześcioma nie powtarzającymi się cyframi tym samym godłem koperta z kartą identyfikacyjną.

6.7. Karta identyfikacyjna winna zawierać:

- Oznaczenie tożsamości autora(ów) i jego (ich) własnoręczny(e) podpis(y), adres korespondencyjny.

6.8. Prace konkursowe nie spełniające określonych wyżej wymagań nie będą rozpatrywane przez sąd konkursowy.

 

7.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez sąd konkursowy w składzie:

 

- Prof. Józef Stasiński – rzeźbiarz – przewodniczący,

- Prof. Anna Rodzińska – Iwiańska - rzeźbiarz – członek,

- Prof. Józef Petruk - rzeźbiarz – członek,

- Waldemar Idzikowski – rzeźbiarz – członek,

- Józef Iwiański – architekt – członek,

- Henryk Nowakowski – historyk sztuki – członek,

- Dr Marian Król – prezydent Towarzystwa – członek,

7.1. Obowiązki sekretarza organizacyjnego – referenta konkursu będzie pełnić Edmund Dudziński

 

 

8.     Nagrody

 

8.1 Sąd konkursowy w uzgodnieniu z zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ustala następujące nagrody:

- pierwszą w kwocie – 10.000zł,

- drugą w kwocie – 7.000zł,

- trzecią w kwocie – 5.000zł,

- oraz dwa wyróżnienia po 2.000zł.

8.2. Sąd konkursowy ma prawo dokonać innego podziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody.

 

9.     Harmonogram realizacji konkursu:

 

9.1. Termin składania prac – do 15 luty 2013 rok,

9.2. Ogłoszenie wyników konkursu – do 15 marzec 2013 roku.

 

10.    Sposób ogłoszenia konkursu i jego rozstrzygnięcia

 

10.1. Konkurs otwarty dla rzeźbiarzy profesjonalistów z Poznania i Wielkopolski zostanie ogłoszony za pośrednictwem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu, Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz na stronach www.pomnik-paderewskiego.pl

10.2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w mediach publicznych w regionie, na stronach internetowych Towarzystwa www.thc.org.pl i pomnika www.pomnik-paderewskiego.pl oraz poinformujemy listownie autorów nagrodzonych prac w konkursie.

 

11.     Materiały konkursowe.

 

11.1. W skład materiałów konkursowych wchodzą:

- Warunki konkursu i regulamin sądu konkursowego.

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500 lokalizacji pomnika.

11.2 Materiały konkursowe można także odebrać w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań ul. Garncarska 8.

 

12.  Tryb rozstrzygania konkursu został określony w regulaminie sądu konkursowego stanowiący załącznik do niniejszych warunków konkursu

 

13.     Ustalenia wiążące uczestników konkursu i zamawiającego

 

13.1. Autor przeznaczonej do realizacji pracy zobowiązuje się przenieść na Towarzystwo autorskie prawa majątkowe oraz wyłączność do realizowanego dzieła,

13.2. Autor zrealizowanej pracy wyraża zgodę na umieszczenie w uzgodnionym z Towarzystwem miejscu pomnika podziękowania dla fundatorów i opiekunów projektu,

13.3. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksploatację w zakresie określonym w warunkach konkursu.

13.4. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego może postanowić o rezygnacji z realizacji pracy, którą sąd konkursowy wskazał jako zwycięską lub odroczyć termin jej realizacji w przypadku przekroczenia bieżących możliwości finansowania przez zamawiającego.

13.5. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego może postanowić o rezygnacji z realizacji pracy, którą sąd konkursowy wskazał jako zwycięską.

 

14.     Składanie prac

 

14.1. Prace należy składać w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
61-817 Poznań, ul. Garncarska 8.

14.2. Prace należy przekazywać na ręce sekretarza konkursu, który potwierdza odbiór pracy w zaświadczeniu zawierającym oznaczenie terminu jej wpływu oraz godło, którym praca została oznaczona. Zaświadczenie o wpływie pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym uczestnika konkursu do odbioru prac nienagrodzonych.

 

15.     Przepisy końcowe

 

15.1. Wystawa prac konkursowych

Po rozstrzygnięciu konkursu organizator może w określonym przez siebie miejscu wystawić prace.

15.2. Odbiór prac konkursowych.

Odbiór prac nienagrodzonych następuje do 30 dni od zakończenia ekspozycji, o której mowa w p. 15.1. odbiór prac następuje wyłącznie na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w p. 14.2. Po upływie określonego wyżej terminu organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania materialnymi nośnikami zgłoszonych prac.

15.3. Sąd konkursowy ma prawo unieważnić konkurs w przypadku nie spełnienia idei organizatora Konkursu.

 

 Załączniki do realizacji projektów dla uczestników konkursu:

 

  1. Mapa sytuacyjna lokalizacji pomnika.

  2. Warunki konkursu i regulamin sądu konkursowego.

 

Warunki konkursu zostały zatwierdzone przez sąd konkursowy

w dniu 17 lipca 2012r. 

  

Pobierz plik pdf

Pobierz mapę lokalizacji PDF

 

Konkurs na Pomnik I. J. Paderewskiego zakończony
projekt Pomnika zatwierdziła Komisja Opiniująca
 
 
Zakończony został Konkurs na Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonawcą rzeźby wybrany został poznański artysta rzeźbiarz młodego pokolenia Rafał Nowak legitymujący się interesującym dorobkiem artystycznym. Po wielu konsultacjach, ocenieniu różnych wariantów projektowanej rzeźby Pomnika Komisja Konkursowa wybrała ostatecznie wersję przedstawiającą postać Ignacego Jana Paderewskiego usytuowaną na cokole przed Rotundą poznańskiej Akademii Muzycznej i uchwyconą w ruchu wskazującym na wchodzenie Ignacego Jana Paderewskiego w przestrzeń historyczną miasta Poznania. W dniu 7 kwietnia 2014 roku w siedzibie Senatu poznańskiej Akademii Muzycznej dokonało się posiedzenie kolaudacyjne Komisji Opiniującej, w którym uczestniczyło 30 osobistości zaproszonych przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – społecznego realizatora  budowy Pomnika.(Na zdjęciu wizualizacja Pomnika Ignacego J. Paderewskiego przed Rotundą Akademii Muzycznej w Poznaniu)

Spotkanie otworzyła prof. Halina Lorkowska – Rektora Akademii Muzycznej, następnie przewodnictwo objął Jerzy Stępień – zastępca Prezydenta Poznania – przewodniczący Komisji Opiniującej projekt Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Jako pierwszy zabrał głos dr. Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i inicjator budowy pomnika.

Dr Marian Król poinformował zebranych, że dotychczas zostały załatwione wszelkie formalności związane z postawieniem pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest też uchwała Rady Miasta  Poznania z dnia 20 września 2011 r. oraz Decyzja Prezydenta Miasta Poznania  z dnia 13 lipca 2012 roku  o ustaleniu lokalizacji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przy budynkach Akademii Muzycznej. Nie ma więc już żadnych problemów z podjęciem technicznej realizacji Pomnika.

Następnie głos zabrał autor pomnika – Rafał Nowak – artysta rzeźbiarz z Poznania, uczestnik konkursu na Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, którego praca została wyróżniona.Rafał Nowak – przedstawił uczestnikom spotkania gipsową makietę rzeźby pomnika z gipsu w skali 1:5, oraz przedstawił wizualizację Pomnika przed Akademią Muzyczną.. jaki usytuowany będzie na cokole o wysokości około 140 cm. Sama postać będzie wykonana w odlewie w wysokości około 350 cm. W wywołanej po tej prezentacji  dyskusji zabierali głos: prof. Halina Lorkowska, Maria Strzałko, prof. Antoni Szczuciński, Jarosław Łuczak, dr Marek Rezler, Andrzej Łubowski, Adam Kochanowski, prof. Lech Trzeciakowski,  Anna Słonka-Moskwa. W swoich wypowiedziach potwierdzili słuszność obranej przez artystę koncepcji Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w formie klasycznej, przedstawiającej postać bardzo dynamicznie i odpowiadającą   znakom  czasu. Ustalono, że zbyteczna   jest partytura umieszczona przez rzeźbiarza na cokole pomnika, którą należy usunąć z cokołu. Na frontonie pomnika powinien zostać następujący napis: Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941), poniżej ma być umieszczony  Orzeł powstańczy z okresu Powstania Wielkopolskiego i data: Poznań, 27.XII 1918 r. Z tyłu na cokole umieszczone zostaną podziękowania dla fundatorów głównych.

Po dyskusji i ustaleniach przewodniczący Komisji poddał projekt do akceptacji pod głosowanie. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu w głosowaniu jawnym zaakceptowali wizerunek Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przed Akademią Muzyczną w Poznaniu. Przewodniczący Komisji Jerzy Stępień wyraził opinię, że projekt pomnika zyskał aprobatę  uczestników,   po dokonaniu drobnych zmian w cokole  i wykonaniu napisów. Obecnie Urząd Miasta oczekuje tylko od  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  wniosku o pozwolenie na budowę tegoż pomnika. Następnie przewodniczący spotkania Jerzy Stępień – zastępca prezydenta Miasta Poznania podziękował za udział w posiedzeniu i za dużą aktywność uczestników spotkania. Natomiast Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego -  dr Marian Król poinformował zebranych, że odsłonięcie pomnika przewiduje się na miesiąc maj 2015 roku, W uroczystości odsłonięcia Pomnika  przewiduje się udział Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego. Z okazji tej uroczystości, jak zapowiedziała  Rektor AM - prof. Halina Lorkowska odbędzie się  w Auli Nowej Akademii Muzycznej specjalny koncert wypełniony utworami  Ignacego Jana Paderewskiego.